Usługi geotechniczne

Młot udarowy

Jako nauką, geotechnika skupia w sobie wiele dziedzin, takich jak mechanika gruntów, geologia, gruntoznawstwo, czy fundamentowanie, a także fizyka, mechanika budowli oraz chemia. W kręgu zainteresowań jej zainteresowań leżą badania dotyczące ośrodka gruntowego. Ich przeprowadzenie jest niezbędne do zaprojektowania lub budowy konstrukcji ziemnych oraz podziemnych np. nawierzchni drogowych, czy fundamentów.

 

Wiercenia geotechniczne Wrocław i Łódź

Nasza wrocławska firma świadczy usługi wchodzące w skład działu geotechniki. Wśród nich znajduje się np. kontrola zagęszczenia gruntu, jego sondowania i badania. Wykonujemy projekty dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podejmujemy się także wykonywania odbiorów wykopów, odkrywek z inwentaryzacją fundamentów oraz innych usług związanych z tą dziedziną.

 

Badania geotechniczne Lódź, Wrocław

 • odbiory wykopów fundamentowych i podbudowy pod projektowane posadowienie obiektów kubaturowych oraz pod inwestycje drogowe,
 • badania przy użyciu sondy lekkiej SL (DPL),
 • badania metodą Proctor’a,
 • badania przy użyciu płyty VSS (Ø300); aparat VSS przeznaczony jest do badania nośności i zagęszczania nawierzchni
 • podatnych i podłoża drogowego in-situ. Badanie wykonywane jest według normy PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
 • badania przy użyciu płyty dynamicznej; płyta dynamiczna TERRATEST 3000 znana również jako lekka płyta obciążana dynamicznie. Przeznaczona jest do wykonywania próby dopuszczalnego nacisku płyty według niemieckiej Instrukcji
 • Badania TP BF-StB do wyznaczenia dynamicznego modułu odkształcenia (wartość Evd) podłoża gruntowego i skalnego w budownictwie drogowym. Ten nowoczesny miernik posiada wyposażenie gwarantujące szybkie, wygodne i precyzyjne (dzięki systemowi GPS) wyznaczenie danych pomiarowych w budownictwie szlaków i linii komunikacyjnych.
  wykonanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
  wykonanie otworów badawczych do głębokości maksymalnej 10 m, z wykorzystaniem sond próbnikowych  typu RKS (Ø50 i Ø32) wbijanych przy użyciu młota udarowego,
  wykonanie otworów badawczych samojezdną wiertnicą metodą obrotową do głębokości ok. 20 - 30 m. (Ø80 ÷ Ø200),
  sondowania sondą lekką SL (DPL), sondowania sondą ciężką SC (SHDP), sondowania sondą krzyżakową SLVT,
  pomiary geodezyjne otworu z określeniem wysokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody,
 • dozór geologiczny,
 • opisy makroskopowe gruntów z wykorzystaniem ścinarki obrotowej lub penetrometru tłoczkowego,
 • pobranie próbek gruntów (A, B, C) i próbek wody gruntowej,
 • wykonanie laboratoryjnych badań gruntu i wody,
 • określenie wilgotności naturalnej i granic konsystencji z obliczeniem stopnia plastyczności (grunty spoiste),
 • określenie uziarnienia gruntu z obliczeniem współczynnika filtracji (grunty niespoiste),
 • chemiczne badania agresywności wody gruntowej względem betonu i żelbetonu,
 • sporządzenie, w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu, Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projektu geotechnicznego.
Skontaktuj się z nami!