Geotechnika usługi

Jako nauką, geotechnika skupia w sobie wiele dziedzin, takich jak mechanika gruntów, geologia, gruntoznawstwo, czy fundamentowanie, a także fizyka, mechanika budowli oraz chemia. W kręgu zainteresowań jej zainteresowań leżą badania dotyczące ośrodka gruntowego. Ich przeprowadzenie jest niezbędne do zaprojektowania lub budowy konstrukcji ziemnych oraz podziemnych np. nawierzchni drogowych, czy fundamentów.

 

Nasza wrocławska firma świadczy usługi wchodzące w skład działu geotechniki. Wśród nich znajduje się np. kontrola zagęszczenia gruntu, jego sondowania i badania. Wykonujemy projekty dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podejmujemy się także wykonywania odbiorów wykopów, odkrywek z inwentaryzacją fundamentów oraz innych usług związanych z tą dziedziną.

 

 

 • odbiory wykopów fundamentowych i podbudowy pod projektowane posadowienie obiektów kubaturowych oraz pod inwestycje drogowe,
 • badania przy użyciu sondy lekkiej SL (DPL),
 • badania metodą Proctor’a,
 • badania przy użyciu płyty VSS (Ø300); aparat VSS przeznaczony jest do badania nośności i zagęszczania nawierzchni
 • podatnych i podłoża drogowego in-situ. Badanie wykonywane jest według normy PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
 • badania przy użyciu płyty dynamicznej; płyta dynamiczna TERRATEST 3000 znana również jako lekka płyta obciążana dynamicznie. Przeznaczona jest do wykonywania próby dopuszczalnego nacisku płyty według niemieckiej Instrukcji
 • Badania TP BF-StB do wyznaczenia dynamicznego modułu odkształcenia (wartość Evd) podłoża gruntowego i skalnego w budownictwie drogowym. Ten nowoczesny miernik posiada wyposażenie gwarantujące szybkie, wygodne i precyzyjne (dzięki systemowi GPS) wyznaczenie danych pomiarowych w budownictwie szlaków i linii komunikacyjnych.
  wykonanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
  wykonanie otworów badawczych do głębokości maksymalnej 10 m, z wykorzystaniem sond próbnikowych  typu RKS (Ø50 i Ø32) wbijanych przy użyciu młota udarowego,
  wykonanie otworów badawczych samojezdną wiertnicą metodą obrotową do głębokości ok. 20 - 30 m. (Ø80 ÷ Ø200),
  sondowania sondą lekką SL (DPL), sondowania sondą ciężką SC (SHDP), sondowania sondą krzyżakową SLVT,
  pomiary geodezyjne otworu z określeniem wysokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody,
 • dozór geologiczny,
 • opisy makroskopowe gruntów z wykorzystaniem ścinarki obrotowej lub penetrometru tłoczkowego,
 • pobranie próbek gruntów (A, B, C) i próbek wody gruntowej,
 • wykonanie laboratoryjnych badań gruntu i wody,
 • określenie wilgotności naturalnej i granic konsystencji z obliczeniem stopnia plastyczności (grunty spoiste),
 • określenie uziarnienia gruntu z obliczeniem współczynnika filtracji (grunty niespoiste),
 • chemiczne badania agresywności wody gruntowej względem betonu i żelbetonu,
 • sporządzenie, w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu, Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projektu geotechnicznego.
Skontaktuj się z nami!