Geologia usługi

Geologia inżynierska

 • sporządzenie projektu prac geologicznych,
 • wykonanie otworów badawczych do głębokości maksymalnej 10 m, z
 • wykorzystaniem sond próbnikowych typu RKS (Ø 32 DO Ø 50) wbijanych przy użyciu młota udarowego,
 • wykonanie otworów badawczych samojezdną wiertnicą metodą obrotową do głębokości ok. 20 - 30 m. (Ø80 ÷ Ø200),
 • sondowania sondą lekką SL (DPL), sondowania sondą ciężką SC (DPSH),
 • sondowania sondą krzyżakową SLVT (sondowania statyczne CPT i CPTu),
 • wykonanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
 • pomiary geodezyjne otworu z określeniem wysokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody,
 • dozór geologiczny,
 • opisy makroskopowe gruntów z wykorzystaniem ścinarki obrotowej lub penetrometru tłoczkowego,
 • pobranie próbek gruntów (NNS, NW, NU) i próbek wody gruntowej,
 • wykonanie laboratoryjnych badań gruntu i wody,
 • określenie wilgotności naturalnej i granic konsystencji z obliczeniem stopnia plastyczności (grunty spoiste),
 • określenie uziarnienia gruntu z obliczeniem współczynnika filtracji (grunty niespoiste),
 • chemiczne badania agresywności wody gruntowej względem betonu i żelbetonu,
 • badania stateczności skarp,
 • sporządzenie powykonawczej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Więcej informacji

Geotechnika

 • odbiory wykopów fundamentowych i podbudowy pod projektowane posadowienie obiektów kubaturowych oraz pod inwestycje drogowe,
 • badania przy użyciu sondy lekkiej SL (DPL),
 • badania metodą Proctor’a,
 • badania przy użyciu płyty VSS (Ø300); aparat VSS przeznaczony jest do
 • badania nośności i zagęszczania nawierzchni podatnych i podłoża drogowego in-situ. Badanie wykonywane jest według normy PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
  badania przy użyciu płyty dynamicznej; płyta dynamiczna TERRATEST 3000 znana również jako lekka płyta obciążana dynamicznie. Przeznaczona jest do wykonywania próby dopuszczalnego nacisku według niemieckiej Instrukcji
 • Badania TP BF-StB do wyznaczenia dynamicznego modułu odkształcenia (wartość Evd) podłoża gruntowego i skalnego. Ten nowoczesny miernik posiada wyposażenie gwarantujące szybką, wygodną i precyzyjną (dzięki systemowi GPS) możliwość lokalizacji punktów pomiarowych w oparciu o zdjęcia lotnicze
 • wykonanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
 • głębokości ok. 20 - 30 m. (Ø80 ÷ Ø200),
 • sondowania sondą lekką SL (DPL), sondowania sondą ciężką SC (SHDP),
 • sondowania sondą krzyżakową SLVT,
 • pomiary geodezyjne otworu z określeniem wysokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody,
 • opisy makroskopowe gruntów z wykorzystaniem ścinarki obrotowej lub penetrometru tłoczkowego,
 • pobranie próbek gruntów (A, B, C) i próbek wody gruntowej,
 • wykonanie laboratoryjnych badań gruntu i wody,
 • określenie wilgotności naturalnej i granic konsystencji z obliczeniem
 • stopnia plastyczności (grunty spoiste),
 • określenie uziarnienia gruntu z obliczeniem współczynnika filtracji (grunty niespoiste),
 • chemiczne badania agresywności wody gruntowej względem betonu i żelbetonu,
 • sporządzenie, w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu, Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projektu geotechnicznego.
Więcej informacji

Hydrogeologia

 • sporządzenie projektów prac geologicznych,
 • wiercenia i instalacja piezometrów,
 • dozór geologiczny,
 • opisy makroskopowe gruntów,
 • pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych,
 • laboratoryjne badania wody,
 • organizacja sieci otworów monitorujących czystość środowiska gruntowo-wodnego oraz wykonanie okresowych sprawozdań,
 • sporządzenie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej,
 • sporządzenie operatów wodno-prawnych.
Więcej informacji

Wiercenie w betonie


Przewierty wiertłami rurowymi wykorzystujemy w celu udostępnienia podłoża gruntowego dla badań geotechnicznych i geologicznych. Pozwala to na wykonanie badań w piwnicach budynków, pod posadzkami żelbetowymi i pod nawierzchniami drogowymi. Wykonywanie otworów tą metodą ma również zastosowanie w budownictwie dla ułożenia wszelkiego typu instalacji, np. wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, itp. Zastosowanie wierteł rurowych pozwala na wykonanie otworów o szerokim zakresie średnic i głębokości.

Więcej informacji

Ochrona środowiska

 • rozpoznanie zanieczyszczonych gruntów i wód gruntowych,
 • pobranie próbek gruntu i wody oraz przekazanie do badań laboratoryjnych,
 • wykonanie analiz chemicznych pod kątem przewidywanego zanieczyszczenia,
 • określenie zasięgu i kubatury potencjalnego zanieczyszczenia oraz metody
 • rekultywacji,
 • określenie metodami geofizycznymi rzeczywistych kierunków migracji zanieczyszczeń z wysypisk, wylewisk komunalnyc i składowisk przemysłowych.
 • prowadzenie monitoringu stacji paliw płynnych, wysypisk odpadów oraz składowisk materiałów zagrażających środowisku naturalnemu,
 • zestawienie wyników w formie sprawozdań i audytów środowiskowych.
Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Zostaw nam swój numer telefonu- oddzwonimy!